Vraag meer informatie aan

Klachtenprocedure

Bent u het ergens niet mee eens of heeft zich een onacceptabele situatie voorgedaan? Volg dan de klachtenprocedure op de pagina om een officiële klacht in te dienen.

NoordPlus Uitzendbureau B.V. klachtenprocedure bij klacht, op- aanmerkingen op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door een medewerker. U kunt ons klachtenreglement hier downloaden in PDF.

Neem contact op

Heeft u flexibel personeel nodig of wilt u graag meer informatie? Laat het ons weten en wij nemen z.s.m. contact met u op. Een persoonlijke kennismaking stellen wij ook op prijs!

Wanneer u een klacht heeft, een op- aanmerking op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door een medewerker van Noordplus Uitzendbureau BV, hopen we natuurlijk dat u dit kunt oplossen met de medewerker zelf. Ten allen tijden verwachten we van een medewerker van Noordplus Uitzendbureau BV dat hij/zij oplossingsgericht meedenkt. Mocht dit om enige redenen niet mogelijk blijken, dan kunt u onderstaand raadplegen en inzetten.

De klacht kan zowel betrekking hebben op eigen medewerkers alsook op gedragingen en/of uitlatingen die gedaan zijn door derden die in opdracht van Noordplus Uitzendbureau BV werkzaam zijn. Ook kan de klacht betrekking hebben op het proces van Noordplus Uitzendbureau BV.

Een klacht kan zowel schriftelijk als mondeling kenbaar worden gemaakt. In beide gevallen ontvangt u het klachtenreglement. Melding van een klacht kan via de backoffice: info@noordplusuitzendbureau.nl of 072 531 59 49. Vermeld bij email duidelijk klacht in het onderwerp.

Uw klacht dient te zijn ondertekend en bevat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening en een omschrijving van de gedraging (waarover wordt geklaagd). Indien u hieraan niet heeft voldaan, zal Noordplus Uitzendbureau BV u vragen deze gegevens, binnen 10 dagen, alsnog te verstrekken.

U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de ingediende klacht binnen 2 weken na ontvangst. In deze bevestiging dienen minimaal te zijn opgenomen de datum waarop de gedragingen en/of uitlatingen hebben plaats gevonden waar de klacht betrekking op heeft, evenals een korte omschrijving van de feiten met betrekking tot de klacht.

De klacht wordt niet in behandeling genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 2 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.

Zowel u als diegene op wie de klacht betrekking heeft wordt in de gelegenheid gesteld om gehoord te worden. In beide gevallen dient er van deze gelegenheid een schriftelijk verslag te worden opgemaakt. Dit verslag wordt zowel aan u als aan diegene waarop de klacht betrekking heeft toegezonden.

De behandeling van de klacht geschiedt door een persoon die niet bij de gedragingen en/of uitlatingen waarop de klacht betrekking heeft betrokken is geweest.

De klacht dient binnen een periode van 4 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.

U wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht evenals van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Noordplus Uitzendbureau BV draagt zorg voor een registratie van het aantal bij haar ingediende klachten, de aard van de ingediende klachten, evenals van de naar aanleiding van de ingediende klachten getroffen maatregelen.

Privacy van zowel de indiener van de klacht als de beklaagde blijft gewaarborgd.

Datum klachtenreglement: 10-10-2023